[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Date Index][Thread Index][Author Index]

Really, really, reeeeeeeeeeally OT!Hi all,

Does anyone on the list know someone who speaks Lithuanian?

This is only remotely connected with looping. I just got informed 
by my label of a review of my CD published in Lithuania. Go figure. 
But it'd be kinda nice to know what they said (good or bad).

I realize it's kind of a long shot, but this is a fairly diverse and 
international group, so I figured it wouldn't hurt to try. Any help 
at all would be greatly appreciated -- even if it turns out that 
what they're mainly saying is: "Man, you reeeeeeally suck!"

Thanks,

Ted Killian

The text is as follows:

Linas, Tango Magazine, Lithuania, Octber, 2001
"Man nepavyko rasti papildom ini apie muzikant , tod l med iaga, kuri 
pasiek 
redakcij i leidybin s firmos pfMentum t ra vientelis informacijos altinis, 
kuriuo remiantis galima pristatyti muzik ir jo nauj j darb . pfMentum – 
nedidel leidybin firma, sik rusi Kaliforninjoje besispecializuojanti 
iuolaikin je eksperimentin je ir improvizacin je muzikoje. Tango yra ne 
kart 
anks iau pristat s ios firmos leidinius ir, jei i tokio nedidelio skai 
iaus 
pristatyt darb b t galima padaryti kai kurias prielaidas ir 
apibendrinimus, 
darbas Flux Aeterna nuosekliai siterpia leid j puosel jam estetik . Kaip 
ir 
ankstesni leidiniai, i leistas originalioje pakuot je (ne d ut je) bendr 
muzikin ir apipavidalinimo koncepcij palydint savoti ku motto – "Pokytis 
prilygsta vil iai. Viltis prilygsta poky iui". Akivaizdu, kad Ted Killian, 
tai muzikantas i aug s ir subrend s septintojo-a tuntojo de imte io roko 
gitaros mokyklos takoje, i estetin s periferijos pus s akivaizd iai 
paveiktas 
repetityviojo minimalizmo ir gausaus muzikinio paveldo, be kurio i viso ne 
manomas joks iuolaikin s muzikos (ne vien gitaros) m stymas ir 
interpretavimas – urbanizuoto bliuzo, elektroakustikos ir pan. Toks 
apibendrintas nuorod skai ius ko gera ne ka ink ir paai kina, juolab, kad 
mus 
atyd iai klausyti io darbo man s kyriai neapleido mintis, kad man tai ka k 
primena. Ir tai ko gera visi kai suprantama aplinkyb : audringa, vos per 
penkiasde imt met turinti elekrin s gitaros evoliucija i gyveno ne vien 
kulto 
bang ir, inoma, nat ralu, kas vairias nuotr pas galima atrasti ne vieno 
muzikanto odyne, o ypa t , kurie i istorij ino ne i nuogird ... Kaip tik 
toki 
muzikant gretoms, manding, ir reikt priskirti Ted Killian’ – energing 
ir m 
sl , pla i ir daugiakanaliais perklojimais i ornamentuot ant roko pamat i 
gr 
st muzikavim . ia ap iuopiami ir Frank Zappa ir Carlos Santana, Robert 
Fripp 
ir Glenn Branca daugiasluoksni kumas, i kraipytas, perkrautas 
eksperiemntiniam rokui b dingas "f zavimas", ankstesni j bliuzmen praeiti 
keliai ir j palikti estetiniai ymenys: progresyvus akordai ir dimamizmas, 
"fripertroni ki" garso persiklojimai gri tam jame ry yje, minimalistinis 
ritmo pie inys ir antraplan s ostinatin s fomul s... visa tai lengvai 
skaitoma, nepretenzinga ir rezultate gana skalsiai "sueinanti" muzika, 
kuri 
bendrai su originaliu Ted Killian’o brai u ir reikliu formos jausmu 
galima dr 
siai priskirti prie domios ir tikrai rekomenduotinos i girsti iuolaikin s 
gitaros muzikos. Pla iau apie pfMentum skaitykite www.newcreativemusic.com 
o 
apie distribucij : www.pfmentum.com"

MP3s and/or streaming RealAudio available at: 
http://artists.mp3s.com/artists/138/ted_killian.html

CDs are for sale exclusively at:  
http://www.pfmentum.com/