[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Date Index][Thread Index][Author Index]

Re: Really, really, reeeeeeeeeeally OT!Ted, are you sure you're not unwittingly sending out a secret message?
The FBI will be knocking on your door soon.

good luck, Mike Killian


> The text is as follows:
> 
> Linas, Tango Magazine, Lithuania, Octber, 2001
> "Man nepavyko rasti papildom ini apie muzikant , tod l med iaga, kuri 
>pasiek
> redakcij i leidybin s firmos pfMentum t ra vientelis informacijos 
>altinis,
> kuriuo remiantis galima pristatyti muzik ir jo nauj j darb . pfMentum –
> nedidel leidybin firma, sik rusi Kaliforninjoje besispecializuojanti
> iuolaikin je eksperimentin je ir improvizacin je muzikoje. Tango yra ne 
>kart
> anks iau pristat s ios firmos leidinius ir, jei i tokio nedidelio skai 
>iaus
> pristatyt darb b t galima padaryti kai kurias prielaidas ir 
>apibendrinimus,
> darbas Flux Aeterna nuosekliai siterpia leid j puosel jam estetik . Kaip 
>ir
> ankstesni leidiniai, i leistas originalioje pakuot je (ne d ut je) bendr
> muzikin ir apipavidalinimo koncepcij palydint savoti ku motto – 
>"Pokytis
> prilygsta vil iai. Viltis prilygsta poky iui". Akivaizdu, kad Ted 
>Killian,
> tai muzikantas i aug s ir subrend s septintojo-a tuntojo de imte io roko
> gitaros mokyklos takoje, i estetin s periferijos pus s akivaizd iai 
>paveiktas
> repetityviojo minimalizmo ir gausaus muzikinio paveldo, be kurio i viso 
>ne
> manomas joks iuolaikin s muzikos (ne vien gitaros) m stymas ir
> interpretavimas – urbanizuoto bliuzo, elektroakustikos ir pan. Toks
> apibendrintas nuorod skai ius ko gera ne ka ink ir paai kina, juolab, 
>kad mus
> atyd iai klausyti io darbo man s kyriai neapleido mintis, kad man tai ka 
>k
> primena. Ir tai ko gera visi kai suprantama aplinkyb : audringa, vos per
> penkiasde imt met turinti elekrin s gitaros evoliucija i gyveno ne vien 
>kulto
> bang ir, inoma, nat ralu, kas vairias nuotr pas galima atrasti ne vieno
> muzikanto odyne, o ypa t , kurie i istorij ino ne i nuogird ... Kaip tik 
>toki
> muzikant gretoms, manding, ir reikt priskirti Ted Killian’ – 
>energing ir m
> sl , pla i ir daugiakanaliais perklojimais i ornamentuot ant roko pamat 
>i gr
> st muzikavim . ia ap iuopiami ir Frank Zappa ir Carlos Santana, Robert 
>Fripp
> ir Glenn Branca daugiasluoksni kumas, i kraipytas, perkrautas
> eksperiemntiniam rokui b dingas "f zavimas", ankstesni j bliuzmen praeiti
> keliai ir j palikti estetiniai ymenys: progresyvus akordai ir dimamizmas,
> "fripertroni ki" garso persiklojimai gri tam jame ry yje, minimalistinis
> ritmo pie inys ir antraplan s ostinatin s fomul s... visa tai lengvai
> skaitoma, nepretenzinga ir rezultate gana skalsiai "sueinanti" muzika, 
>kuri
> bendrai su originaliu Ted Killian’o brai u ir reikliu formos jausmu 
>galima dr
> siai priskirti prie domios ir tikrai rekomenduotinos i girsti iuolaikin s
> gitaros muzikos. Pla iau apie pfMentum skaitykite 
>www.newcreativemusic.com o
> apie distribucij : www.pfmentum.com"
> 
> MP3s and/or streaming RealAudio available at:
> http://artists.mp3s.com/artists/138/ted_killian.html
> 
> CDs are for sale exclusively at:
> http://www.pfmentum.com/